Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Galerie Sprank in de webshop en op alle overeenkomsten die via de Internetsite tussen Galerie Sprank en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van kunst en aanverwante artikelen (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Galerie Sprank uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

2. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Galerie Sprank: initiatief van Stichting Les Ateliers, gevestigd op Lauwerecht 62A, te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht, KVK-nummer 41186253.
Internetsite: de plaats op het internet waar Galerie Sprank de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.
Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Galerie Sprank via haar internetsite een  overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten.

3. Prijzen

1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de Internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Galerie Sprank of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Galerie Sprank niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat schriftelijk nadrukkelijk anders is afgesproken tussen Galerie Sprank en Afnemer.
2. Alle door Galerie Sprank gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3. De gehanteerde verzendkosten zijn afhankelijk van het volume en de bestemming van de verzending. Een overzicht van de verzendkosten vindt u onder Bezorging.
4. Galerie Sprank behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

4. Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

1. Alle aanbiedingen van Galerie Sprank zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Galerie Sprank binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van de afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van de afnemer via de Internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Galerie Sprank.
3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Galerie Sprank geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door de afnemer.
4. Afnemer kan binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product dit (in onbeschadigde staat) retourneren aan Galerie Sprank. Het volledige bedrag zal door Galerie Sprank worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de afnemer. Galerie Sprank zal binnen een maand het volledige bedrag aan Afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van de afnemer bestelde goederen, of indien er een andere leveringstermijn is overeengekomen.
5. Regel 4.4 gaat niet op voor kranten en/of tijdschriften of leveringen waarbij nadrukkelijk een uitsluiting van retour is overeengekomen.
6. Indien de in opdracht van de afnemer door Galerie Sprank te leveren goederen niet binnen een maand na de overeengekomen leveringsdatum kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd deze zonder enige voorwaarden te annuleren.

5. Levering

1. Bestelde producten worden aan de afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door de afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van aflevering.
2. Indien de afnemer aangeeft de bestelde producten te willen ophalen op ons kantoor, gevestigd in Lauwerecht 62A, te Utrecht, ofwel in onze galerie, gevestigd in Spittaalstraat 90, te Zutphen, dan hanteert Galerie Sprank Shop daarvoor een termijn van 4 weken waarbinnen we de afnemer, op een tussen Galerie Sprank en Afnemer overeengekomen dag en tijdstip, de gelegenheid bieden de bestelde producten op te halen.
3. Galerie Sprank geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. De verwerkingsperiode na ontvangst van uw bestelling, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Galerie Sprank, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
4. Galerie Sprank is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens de afnemer op te schorten zolang de afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Galerie Sprank, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

6. Betaling

1. Facturering geschiedt door Galerie Sprank in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
2. Betaling door de afnemer dient te geschieden binnen 2 weken na aflevering op een door Galerie Sprank aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDeal, PayPal of anderszins (vooruit)betaling reeds heeft plaatsgevonden.
3. Zonder schriftelijke toestemming van Galerie Sprank is het de afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Galerie Sprank te verrekenen met een vordering van de afnemer op Galerie Sprank, uit welke hoofde dan ook.
4. Galerie Sprank heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van de afnemer te verlangen.
5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Galerie Sprank gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Galerie Sprank tevens gerechtigd van de afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7. Retourzendingen

1. De afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Galerie Sprank mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Galerie Sprank ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.
2. Indien aan de afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is de afnemer gerechtigd een product aan Galerie Sprank retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. De afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Galerie Sprank, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door de afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.
3. Indien de afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 2 weken na aflevering te retourneren aan Galerie Sprank, of in de galerie ter terugname aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de afnemer.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De aanwezigheid van een gebrek geeft de afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
2. De totale aansprakelijkheid van Galerie Sprank wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
3. Aansprakelijkheid van Galerie Sprank voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Beëindiging van de overeenkomst

Galerie Sprank heeft het recht de overeenkomst met de afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• de afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• aan de afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• de afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galerie Sprank ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Eigendomsvoorbehoud

Galerie Sprank behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Galerie Sprank uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is de afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteursrechten of naburige rechten van Galerie Sprank) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Galerie Sprank aan de afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld fysiek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Overmacht

Onder overmacht voor Galerie Sprank wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Galerie Sprank noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door de afnemer besteld product tijdelijk bij Galerie Sprank of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Toepasselijkheid recht en geschillen

Op elke door Galerie Sprank met de afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Galerie Sprank met de afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@galeriesprank.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Dit is vanaf 15 februari 2016 consumenten in de EU mogelijk.